İçeriğe Atla Menüye Atla
 
Afet Farkındalık Merkezi

Çalışmalar

25.11.2016 tarihinde AFAD Başkanlığımızda yapılan Afet Farkındalık Merkezi Projesi Çalıştayında farklı üniversitelerden katılan  akademisyen hocalarımız ve farklı kurum ve kuruluşlardan katılan katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştayımızda konuşulan konular ve rapor edilen sonuçlar;

Ortak Akıl Toplantısı Paylaşımları

Çalıştayın Ortak Akıl Toplantısı bölümünde bütün katılımcılar kendileri ve çalışmaları hakkındaki bilgileri diğer katılımcılarla paylaşmışlardır. Ayrıca Afet Farkındalık Merkezi konusunda gündeme getirmek istedikleri konular ve yorumlar teker teker dinlenmiştir.

Genel olarak Afet Farkındalık Merkezi Fizibilite çalışmalarının Çalıştay sırasında gündeme gelen önerilerle örtüştüğü, ancak yine de bazı önemli hususlar hakkında; elde edilen kazanımlar doğrultusunda daha çok araştırmaya yer verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

“Ortak Akıl Toplantısı’nda ortaya çıkan görüşler aşağıdaki gibidir:

 • Değerli hocalarımızdan “Türkiye’deki hemen hemen her müzenin web uygulamaları arasında yer alan “sanal gezinti uygulamasının” Afet Farkındalık Merkezi uygulamaları arasında da olması gerektiği yönünde öneriler gelmiştir. Bursa Bilim Merkezi İşletme Koordinatörü ise bu uygulamanın katılımcıların Merkez ziyareti sırasında deneyimleme-yaşama sürecindeki heyecanlarını azaltabileceği dezavantajından bahsetmiştir. Bu sebeple Fizibilite aşamasında Afet Farkındalık Merkezi internet sayfası uygulamaları için de düşünülmüş olan sanal gezi uygulamasının titizlikle planlanması gerektiği, Afet farkındalık Merkezi’nin bazı salonları için dinamik olarak gerçekleştirilebileceği (Afet Müzesi, Afet yaşam Kültürü Salonu vb.) bazı salonlar için de daha yüzeysel olabileceği fikri oluşmuştur.
 • Hafta sonu ve hafta içi etkinliklerinin ayrı ayrı planlanmasına yönelik görüş ve öneriler programların planlanması aşamasında dikkate alınacaktır.
 • Fizibilite çalışmaları sırasında açığa çıkan; Afet Farkındalık Merkezi için öngörülen; çocuklara, yetişkinlere ve ailelere yönelik etkinliklerin ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği görüşü Çalıştay sırasında da gündeme gelmiştir. Buna göre; aile atölye çalışmalarının etkin olarak gerçekleştirildiği Bursa Bilim Merkezi görevlilerinin görüş, tecrübe ve önerileri değerlendirilecektir.
 • Afet Farkındalık Merkezi’ne gelen ziyaretçiler için alternatif programlar oluşturulması ve bu programların yaş ve ilgi gruplarına göre titizlikle belirlenmesi gerektiği fizibilite çalışmaları sırasında kararlaştırılmıştı. Ancak bu alternatifler arasında rehbersiz gezi programlarının da yer almasının gerekliliği Çalıştay sırasındaki fikir beyanlarında ortaya çıkmış olup, değerlendirilecektir.
 • Çalıştay sırasında önemle üzerinde durulan konulardan birisi de “Sürdürülebilirlik” ti. Dolayısıyla sürdürülebilirlikle ilgili tüm görüş, öneri ve değerlendirmelerin dikkate alınması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak düzeneklerin yenilenmesi, güncellenmesi, vb. için planlanan atölyeler, üç boyutlu yazıcılar, vb. fizibilitede mevcuttur. Ancak daha detaylı çalışmaların ve araştırmaların yapılması gerektiği aşikârdır. Dolayısıyla da uzun yıllardır ayakta kalan ve güncelliğini koruyabilen merkezlerin bu başarıya ulaşmak için izledikleri yol ve yöntemlerin dikkate alınmasının gerekliliği bir kere daha ortaya konulmuştur.
 • Personel aidiyetinin sağlanabilmesi ile ilgili olarak; Afet Farkındalık Merkezi’nin güncelliğini, etkin, verimli ve dinamik yapısını koruyabilmesi için uygun ve uyumlu ekiplerin kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda amaca ulaşmak için merkezde görevlendirilecek personel için seçim kıstasları belirlenmesi, hizmete yeni başlayan personele kişiler arası iletişim ve takım çalışması konulu eğitimler verilmesi; ayrıca merkez personeline düzenli olarak hizmet içi eğitim etkinlikleri kapsamında farklı niteliklerdeki hedef gruplarla verimli çalışma konusunda uygulamalı eğitimler planlanıp uygulanması önerilmiştir. Bundan başka, personelin özlük haklarının ve çalışma koşullarıyla ilgili yapılması gereken düzenlemelerin merkez faaliyete geçmeden tamamlanması önemli görülmüştür.
 • Afet Farkındalık Merkezi için düşünülen aktivite ve simülasyonlar, fizibilite çalışmalarında yaş gruplarına göre düzenlenmiştir. Buna göre bu düzenlemeler için uzman görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Afet Farkındalık Merkezi’nde özellikler ev kadınlarının “katılımcı veya gönüllü görevli” olarak mutlaka değerlendirilmesi gerektiği önerisi de gündeme gelmiş ve bundan sonraki çalışmalarda değerlendirilmeye alınması gerektiğine karar verilmiştir.
 • Afet Farkındalık Merkezi ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi için, kurulacak web sayfasında anket çalışmaları yapılabileceği fizibilite sırasında görüşülmüştü. Çalıştay’da ise bu anketlerin kimlerle ve nasıl yapılabileceği ile ilgili kayda değer öneriler gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda özellikle öğretmenlerle yapılacak olan anket çalışmalarının gündeme alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Çalıştay katılımcılarından, Afet Farkındalık Merkezi ziyaretçileri için yorucu olmayan; düzenli ve etkili ziyaretler yapılabilmesi adına “rota, mekân ve mimari uygulamalar” ile ilgili fikirleri, görüş ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Konu hakkında en uygun önerinin yapılabilmesi için konu hakkında düşünerek herhangi bir önerileri olduğunda bildireceklerini belirtmişlerdir.
 • Çalıştay sırasında, kurulacak olan Merkez’in “adının ne olması gerektiği” ile ilgili öneriler konusu da gündeme gelmiştir. Ancak bu konunun daha sonraki bir süreçte değerlendirilmesi gerektiği ortak fikri oluşmuştur.
 • Yürütülen ve yürütülecek olan tüm çalışmalarda katkı sağlayabilecek olan kurum ve kuruluşların kapasiteleri ile ilgili bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bilgilerin daha sonra bildirilebileceği belirtilmiştir.
 • Japonya ve Tayvan’da yer alan ve Afet Farkındalık Merkezi için de örnek teşkil edebilecek müze ve merkezlerin mutlaka görülmesi gerektiği ile ilgili görüş birçok kıymeti akademisyen tarafından bildirilmiştir.
 • DASK yetkilileri, Afet Farkındalık Merkezi Projesi’nde işbirliği yapmak ile ilgili görüşlerini bildirmişlerdir. İşbirliğinin detayları ile ilgili (Bir bölümün/salonun sponsoru olma şeklinde, vb.) görüşler daha sonra gündeme alınacaktır.
 • Afet Farkındalık Merkezi Çalıştayı’na Kalkınma Bakanlığından da iki uzman iştirak etmiş ve Proje ’ye desteklerini yinelemişlerdir.
 • Çalıştay sonunda Proje paydaşlarının karşılıklı iletişimde olabileceği, tüm yeni fikirlerin ve çalışmaların yer alabileceği “Proje İşletim Sistemi’nin tanıtımı yapılmıştır.
 • Çalıştay sonucunda bundan sonra yapılacak çalıştaylara yönelik kullanılacak yöntem ve görüşülmesi gereken konular belirlenmiştir.
 • Çalıştay, projede yer alan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin tanışması, fikirlerin çarpıştırılması, yeni görüşlerin ortaya konulması, aktif iletişimin sağlanması, ekip ruhunun oluşması adına verimli geçmiştir.

Teknik Konular Çalışma Grubu

Teknik Çalışma Grubunda katılımcılara 4 soru yöneltilmiş ve bu sorular altında cevaplar aranmıştır. Her bir soruya çerçevesinde verilen cevaplar aşağıda verilmiştir.

Düzeneklerin Tasarım ve Üretimleri

 1. Bilim Merkezlerimizin yeterli ve özgün olmaması sebebiyle Hükümet programında da yer alan “Her İle Bilim Merkezi” Projesinin güncel olması nedeniyle Farkındalık Merkezi Projesinin de bu kapsamda önemli görülmesi gerektiği,
 2. Malzemelerin işletilmesindeki teknik eleman ihtiyacının giderilmesi ve teknik malzemelerin milli imkânlarımız ile yapılmasının önemi ve gerekliliği,
 3. Yapılan ürünlerin bir amacının, bir görevinin olması ile katılımcının olayın içine çekilerek dokunarak, deneyimleyerek öğrenmesinin sağlanması,
 4. “Ürünlerde etkileşim olmadığı zaman katılımcıların ilgisinin çekilemediği” tecrübeleri doğrultusunda katılımcıların içerik hazırlanırken de katılımlarının sağlanması,
 5. Ürünler hazırlanırken kültür farkının da göz önünde bulundurulması,
 6. Bakım konusundaki sorunlara ait tecrübelerin göz önünde bulundurulması ve yerli üretimle bu sorunların aşılabileceği,
 7.  Bakımda ve bir arıza durumunda kolayca müdahale edilebilmesi için Merkez faaliyete geçtiğinde mutlaka teknik ekibin de olması gerektiği, ürünlerde sık bozulabilecek malzemelerin mutlaka yedeklerinin bulundurulması gerektiği,
 8. Güvenlik ve emniyet konusunda çok titiz olunması gerektiği,
 9. Merkez için düşünülen salonlar için “öncelik sıralı liste”  yapılması gerektiği,
 10. Garanti kapsamında oluşabilecek zararlar da fiyata dâhil edildiğinden yaptırılacak ürünlerin fiyatlarının artabileceği,
 11. Engellilerle ilgili tasarım kıstaslarının ve standartlarının şartnamelere eklenmesi gerekliliği,  
 12. Ürün tanımı yapılırken genel tanımlar kullanılması gerekliliği; Örneğin, masa istediğimizde mdf değil daha genel tanımların kullanılmasının daha doğru olacağı; suya dayanıklı, şu kadar ağırlığa dayanıklı vs.
 13. Düzeneklerin ziyaretçiler tarafından tahrip edilmesini önleyici çözümler bulmak gerektiği,
 14. Kazalara sebep verecek düzeneklere dikkat etmek gerektiği,

Afetlerle İlgili Mevcut Düzenek Çalışmaları

 1. Feyza Gürsoy Bilim Merkezinde Kanada merkezli bir firma ile çalışıldığı için firmanın yapmış olduğu düzenekler bozulduğunda müdahale edilemediği tecrübesi,
 2. Teknik ekip ve işletme ekibinin daimi ve donanımlı olması gerektiği,
 3. Kadro sürekliliğinin sağlanamamasının mevcut sistemlerde en büyük risk olarak görüldüğü,

Katılımcıların Kurumlarındaki Kapasite

 1. Düzenekler ilk kez yapıldığı için tasarım sürecine daha fazla bütçe ayrılması gerektiği,  
 2. Deneme yanılma ile ürünün tam testlerinin yapılarak belli standartlarla piyasaya sürüldüğünde ekstra birçok maliyeti düşüreceği,
 3. Yabancı rakiplerin maliyetlerinin yüksek olmasının yerli üretimlerin önünü açacağı,
 4. Yeni nesil teknolojilerin ucuzlamasının yerli ARGE yeteneklerinin daha uyguna mal olmasını sağlayacağı,
 5. Yerli ürünlere duyulan güven azlığının yerli ARGE yeteneğinin önündeki en büyük engel olduğu,
 6. Bu merkezin diğer ülkelere de örnek oluşturabileceği ve mükemmeliyet merkezi haline dönüşebileceği,
 7. Yurtdışından düzenek satın alınmasının maliyetinin Türkiye’de araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim maliyetlerinin üzerinde olduğu,
 8. Yerli teknoloji kullanımının ülkemizde bu teknolojilerinin üretiminin yaygınlaşmasını sağlayacağı,
 9. Bütçe kesintileri ve geliştirme aşamalarındaki aksaklıkların üretim için en büyük riskleri oluşturacağı,

Afet Farkındalık Eğitimlerine İlişkin Mekân Ve Donanım Tasarımları

 1. Tahsis edilecek arazi eğimli olsa bile Çalıştay sırasında hazır bulunan ekibin beyin fırtınası yaparak arazinin iyi değerlendirilmesini sağlayabileceği,
 2. Alan kısıtlı olursa çok katlı bir farkındalık merkezi yapılmak zorunda kalınacağı, çok katlı binanın da farkındalık merkezi olmak için çok uygun olmayacağı konuşulmuştur.

Eğitim Konuları Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubunda katılımcılara 4 soru yöneltilmiş ve bu sorular altında cevaplar aranmıştır. Her bir soruya verilen cevaplar eğitim grup çalışması esnasında yazılı olarak belirtilmiştir. Yazılan görüşler aşağıda aynen aktarılmıştır:

Yenilikçi Eğitim Yöntem ve Teknikleri

 1. Amaç, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak olmalıdır.
 2. Sadece Ankara’daki ziyaretçilere değil diğer illerden gelenlere de kontenjan tanınmalıdır.
 3. Sanal bilim merkezi ve müze uygulaması olmalıdır.
 4. Yenilikçi taleplere cevap verecek yaratıcı teknik ekip kurulmalıdır.
 5. Merkezin görsel kimliği hazırlanmalıdır.
 6. Eğitim Fakültelerinin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gençlerin Merkez’de nasıl görev alabileceği hususu değerlendirilmelidir.
 7. İletişim Fakülteleri öğrencileri görsel-işitsel materyaller üretip sosyal medyada bunları yayabilir. Buna imkân sağlanmalıdır.
 8. Hedef kitleye engelli ve diğer dezavantajlı gruplara ilişkin eğitim içerikleri ve tasarım kitleri hazırlanmalı, donanım aynı paralelde ilerlemelidir.
 9. Yenilikçi öğretim stratejileri edutainment (eğit/eğlen eğitimi sürecinde personel yetiştirme) temelli olmalıdır. Bu eğitimin hedef kitlesine göre; örgün eğitim/uzaktan eğitim, halk eğitimi, hizmet içi eğitim, ilgili grupların eğitimleri, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, aile eğitimi.
 10. Yenilikçi Eğitim Yöntem ve Teknikleri; Merkeze gelenlerin duyarak, görerek ve yaparak öğrenecekleri şekilde düzenlenmelidir.
 11. Merkeze gelenler, belli ilgi, yaş grupları ya da okul gruplarına göre ayrılıp bilgilendirilmelidir.
 12. Merkeze gelenlere sıkıcı olmayacak şekilde belirlenmiş bir programa göre bilgi verilip, Merkezi gezmeleri sağlanmalıdır.
 13. Çocuklar için beden ve müzik ile afet bilinci eğitimi (ORFF eğitimi) düzenlenmelidir.
 14. Merkezde yer alan farkındalık ünitelerine saat tabanlı eğitimler hedef kitleye yönelik planlanabilir.
 15. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite, yetişkin-ileri yetişkin eğitimleri (leaflet, etkinlik haritası, el kitapları) hazırlanmalıdır.
 16. Müze eğitimi teknikleri, yaratıcı drama, hands-on etkinlikleri, müze teknolojileri, büyük-küçük grup etkinliklerine yer verilmelidir.
 17. Müze eğitimleri için zorunlu staj uygulaması yapılabilir.
 18. Büyük deprem yaşamış bir şehrin (örneğin: Kocaeli) deprem öncesi ve sonrası maketleri yapılarak yan yana sergilenmeli (büyüklüğü, yapıların detaylarını seçebilecek oranda olmalı.)
 19. Sivil toplum etkinlikleri sürece dâhil edilmelidir.
 20. Afetzedelerin hikâyelerinin aktarımı sağlanmalıdır.
 21. Eğitimciler arasında iletişim, uyum, ahenk olmalıdır.
 22. Katılımcı-interaktif ve sosyal medya destekli öğrenme olmalıdır.
 23. Sosyal medya ve internet yoğun kullanılmalıdır.
 24. Bursa Eğitim Merkezi iyi analiz edilmelidir.
 25. İçerik mutlaka doğru olmalıdır.
 26. Mobil uygulama ile yerelde eğitilmiş eğiticilerle kaynak oluşturulmalıdır.
 27. Direk halka yönelik mobil uygulamalar olmalıdır.
 28. Sanal gerçeklikle Merkez gezilebilmelidir.
 29. Ev kadınlarına yönelik eğitimlerin dizayn edilmesi, mobil aplikasyonlarla ev kadınlarının sürece çekilmesi sağlanmalıdır.
 30. Çocuklar için bir çizgi film karakteri yaratılıp onun üzerinden eğitimler tasarlanabilir.
 31. Sanal müzeyle takipçileri olmalı ve hem Merkezin tanıtımına yönelik hem de eğitici etkinliklere yönelik uzaktan sanal ortama erişim sağlanmalıdır.
 32. Bireysel deneyim ve grup çalışmalarına imkân tanınmalıdır.
 33. Merkez, sanal ortamda da gezilebilir ve etkileşimli olarak deneyimlenebilir olmalıdır. 3D tasarım, flash player vb. programlar yardımıyla sanal müzeye dönüştürülebilir.

Mekân ve Donanım Tasarımları

 1. Farkındalık üniteleri, etkinlik alanına uyumlu olabilmelidir.

Örneğin; Hareketli deprem simülatörü tasarım, elektronik sunum vb. hemen yanında aç kapa koltuklar masaya dönüştürülebilecek bir oturma grubu tasarımı…

 1. Afet farkındalık ünitelerinin eğitimin hedef kitlelerine yönelik mekân ve donanım tasarımı yapılmalıdır (tasarım ve pedagoji ekibi alt çalışma ekibi kurulmalı).
 2. Sanat, eğitim, drama çalışmaları için çok amaçlı atölyeler/salonlar oluşturulmalıdır.
 3. Eğitim odaları, atölyeler oluşturulmalıdır.
 4. Toddles birimi, aile dinlenme birimi oluşturulmalıdır.
 5. Öğrenciler için eğitim sonunda ya da sırasında kullanılabilecek piknik, beslenme alanları olmalıdır.
 6. Mekânın ana amaçları belirlenmelidir.
 7. Amaç öğretmek değil öncelikle farkındalık oluşturmak olmalıdır.
 8. Randevulu bölümlerin ve serbest gezi bölümleri olmalıdır.
 9. Ziyaret mekânları yaş gruplarına göre tasarlanmalıdır.
 10. Simülasyonlar geri dönüşler olmadan gezilmelidir.
 11. Görme engelliler iççin Merkez içerisinin yol haritası sesli olarak kendilerine ufak el aygıtları + kulaklıklar ile verilebilir.
 12. Tüm engelli bireyler dikkate alınarak mekân tasarımı gerçekleştirilmelidir.
 13. Gerçek afet görüntülerinin hissedilecek derecede gerçeğe yakın olarak başlangıçta gösterimi olmalı.
 14. Bölgesel ve ilçe bazında risk haritaları elektronik ortamda simüle edilmiş olmalı.
 15. Japonya’da olduğu gibi toplumun genelinden gönüllülerin çalışmasına imkân sağlamalı.
 16. Tematik bütünlük sağlanmalı, uygulamalar arası geçişlerin anlamlı ve etkileyici olmalı.
 17. Kafe ve dükkânların bile Merkezle bütünlüğü sağlanmalı.
 18. 1999 Depremi ve Van Depremi gibi önemli afetleri hatırlatacak belgesel, film gösterimi, sergilerin yapılması (yetişkinlere yönelik).
 19. Deprem etkinliklerini en aza indirecek şekilde tasarlanmış bir model ev tasarımının uygulamalı bir şekilde katılımcılara yaptırılması: Bir ailenin tamamen katılmasını sağlayacak atölyeler serisi vb.
 20. El kuklası ile maketler ya da simülasyonlar üzerinde (bu kukla ile bir karakter ve isim yaratılmalı, akılda kalıcı) okul öncesi dönemi ve ilköğretim dönemi çocuklarına drama ile yaşatılarak farkındalık kazandırılabilir. Uygulama sonunda, çocuklara o kuklanın anahtarlıkları ya da öğretmenlerine sınıfta kullanmaları için aynı kukladan verilebilir. Yetişkinler için ise kurumlarına tatbikat salonları yapılabilir. Yılın belli dönemlerinde yapmak zorunda oldukları tatbikatları önce Merkezde sonra kurumlarında sizin eşliğinizde gerçekleştirmeleri sağlanabilir.
 21. Her bir ünitenin/materyalin yanında gelen öğrencileri karşılayacak rehberler görevlendirilmelidir.
 22. Her bir ünitenin/materyalin yaş gruplarına göre sunum/eğitim stratejileri geliştirilmelidir.
 23. Her bir ünite/eğitim materyali birbirini izleyen istasyonlar şeklinde sıralanmalıdır. Aralarda oturularak (örneğin: sinema/tiyatro) gerçekleştirilecek etkinlikler olmalıdır (Dinlenme amacıyla)
 24. Bebekli aileler ya da üniversite öğrencileri… Vb. için özel programlar planlanarak geniş alanda duyurulabilir (reklam panosu, TV, radyo, vb.).
 25. Merkez, tematik alanlara ayrılmalı ve dairesel yapı tasarımı önerilebilir.
 26. Girişte ziyaretçilere alanı ve alternatif güzergâhları (süre ve ilgi alanlarına göre oluşturulacak rotalar) gösteren minik el broşürleri verilebilir.
 27. Afet Farkındalık Merkezi’nin giriş ve çıkışında dokunmatik kiokslarla öncesi sonrası testleri yapılarak, hangi üniteler faydalı hangileri geliştirilmeli süreçte sınanabilir.

İletişim Stratejilerinin Geliştirilmesi

 1. Merkezin tanıtımına yönelik görsel iletişim araçları kullanılmalıdır.
 2. Sürekliliğin sağlanmasına yönelik iletişim stratejileri belirlenmelidir.
 3. İnternetten başvuru yapılabilmelidir (bireysel başvurular da).
 4. Kamu spotları oluşturulmalı, CD-broşür basımı yapılmalıdır.
 5. Çalıştay’ın sonuçları ile birlikte bir basın duyurusu yapılabilir (TV, radyo duyuruları).
 6. Okullara, halka, vb. Merkez’de neleri görmek istedikleri ile ilgili görüş alınabilir (örneğin: anketle).
 7. Merkez açılana kadar geçecek süre de medya iletişimi açısından önemli olduğu için iyi değerlendirilmelidir.
 8. Afet Farkındalık Merkezi kapsamında İletişim Stratejileri Birimi oluşturulmalıdır:
 • MEB işbirliği ve iletişim birimi
 • STK işbirliği ve iletişim birimi
 • Paydaşlar işbirliği ve iletişim moderatörü
 • Eğitim- medya işbirliği ve iletişim birimi
 • Sosyal medya takip, bilgilendirme birimi

Sonuç

 1. Akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının ortak görüşleri Afet Farkındalık Merkezi Projesi’nin özgün ve farklı, gerçekleştiğinde dünyaya örnek olabilecek bir Merkez olacağı ve dolayısıyla da desteklenmesi gerektiği şeklindedir.
 2. Proje paydaşlarının karşılıklı iletişimde olabileceği, tüm yeni fikirlerin ve çalışmaların yer alabileceği “Proje İşletim Sistemi” kullanıma açılmıştır.
 3. Yapılacak diğer çalışmalara yönelik kullanılacak yöntem ve görüşülmesi gereken konular belirlenmiştir.
 4. Projede yer alan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin tanışması, fikirlerin çarpıştırılması, yeni görüşlerin ortaya konulması, aktif iletişimin sağlanması, ekip ruhunun oluşması sağlanmıştır.
 5. Bundan sonraki çalışma ve çalıştaylara yönelik izlenmesi gereken yöntem ve stratejiler hakkında fikir elde edilmiştir.
 6. Bütün katılımcıların etkileşimlerinin devam etmesi için ortak bir platformda bilgi paylaşımının yapılabileceği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede proje için hazırlanan Afet Farkındalık Merkezi Takip Uygulaması ve Uygulama üzerinde açılan “Çalıştay Bilgi Paylaşım Sayfası” katılımcılara gösterilmiş ve uygulama hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır.
 7. Bütün katılımcıların https://afmtakip.afad.gov.tr adresinden uygulamaya girip kayıt yaptırarak bilgi paylaşım etkinliklere katılmaları talep edilmiştir.